Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info
כדי להגן על הטובין שלכם מפני אובדן ונזקים פוטנציאליים בדרך לישראל, מומלץ בחום לכסות את עצמכם בביטוח. Sonigo International יכולה לספק לכם ביטוח ימי דרך חברות מכובדות המבטחות משלוחים מדלת לדלת. לקראת האיסוף, על אחריותכם למלא רשימת מלאי משוערכת עבור הביטוח שתסופק על ידי Sonigo. בטופס, רשמו את הפריטים שאתם שולחים והקצו ערכים חלופיים לפריטים האלה. שימו לב: חשוב שתבטחו את כל המשלוח שלכם והערכים המוצהרים (המבוטחים) לצורך ערכים חלופיים בישראל. הערכה נמוכה של המשלוח שלכם תגרור בעיות בהחזרים במקרים של תביעות. ברגע שחישבתם את השווי הכולל של המשלוח שלכם, הכפילו את הסכום הזה בשיעור הביטוח שקיבלתם מ-Sonigo כדי לחשב את פרמיית הביטוח הסופית לתשלום. לאחר מילוי הטופס, שלחו אותו ל-Sonigo בפקס או בדואר אלקטרוני, כדי שניתן יהיה לעבד את פוליסת הביטוח שלכם. כאשר תונפק, הפוליסה תישלח אליכם בדואר אלקטרוני בצירוף כל התנאים והמידע הרלוונטיים. כל הפוליסות המוצעות על ידי Sonigo מכסות את המשלוחים שלכם מפני אובדן ונזק שייגרמו מהרגע שהטובין שלכם עוברים לידינו ועד המסירה בביתכם בישראל. הכיסוי הביטוחי עבור משלוחים המקבלים שירות בנמל בלבד מסתיים כאשר הטובין נאסף מהמתקן שלנו בנמל בישראל. במקרה כזה, יש לרשום את כל הנזק והאובדן לפני איסוף המשלוח מהמתקן שלנו בנמל. למידע נוסף בנוגע לכיסוי ביטוחי, אנא פנו לנציג Sonigo